Uchwała nr 1/2014 Rady Fundacji „Kultury ponad kulturą” z dnia 20.06.2016 r. 

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 (26.10.- 31.12.2015)


Na podstawie par. 14 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 (26.10.-31.12.2015) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2016.


Podpisano:


Protokolant/-ka:                    

Dorota Jaworska


Członkowie Rady Fundacji:

Małgorzata Cackowska

Hubert Bilewicz

Marek Hartman


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STATUT 
FUNDACJI „KULTURY PONAD KULTURĄ”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Kultury ponad kulturą”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Marka Wołodźko, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 2111/2015 sporządzonym przez Małgorzatę Kurzyńską-Kowalczyk, notariusza w Gdańsku, w kancelarii notarialnej w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej nr 30/32C lok. 1 w dniu 8 października 2015 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97 ze zm.), oraz niniejszego statutu.

2. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

4. Fundacja ma osobowość prawną.

5. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Siedzibą fundacji jest Miasto Gdańsk.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4

Celami Fundacji są:

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

2

5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

6. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

7. Działanie na rzecz przełamywania stereotypów i uprzedzeń w postrzeganiu innych kultur i obaw związanych z kontaktem z nimi;

8. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego;

9. Inicjowanie międzynarodowej współpracy artystycznej;

10. Promocja wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy obywatelami Polski a zamieszkałymi w kraju obcokrajowcami;

11. Wzmacnianie postaw pluralistycznych w społeczeństwie;

12. Organizacja pomocy humanitarnej na rzecz współczesnych wspólnot etnicznych na świecie.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność wystawienniczą poprzez prezentację sztuki współczesnej, sztuki ludowej i etnicznej;

2. Działalność edukacyjną poprzez organizację spotkań, wykładów, warsztatów promujących wiedzę na temat innych kultur (praktyk kulturowych innych społeczności);

3. Działalność wydawniczą promującą cele statutowe;

4. Działalność badawczą;

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

6. Współpracę z organizacjami partnerskimi na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu wzmacniania i rozwoju sieci kontaktów dotyczących celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. środków z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 8

1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 9

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

Władze Fundacji.

§ 10

1. Władzami fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej trzech członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawienia członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

4

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności minimum 2 osób, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Skład pierwszego zarządu ustala Fundator.

3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

5

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez większość członków Rady.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 18

6

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdańsk, 07.10.2015 r.

Uchwała fundatora Fundacji „Kultury ponad kulturą” w sprawie wyboru członków Rady Fundacji

Na podstawie par. 11 statutu Fundacji „Kultury ponad kulturą” fundator w osobie Marka Wołodźko podjął decyzję o wyborze do Rady Fundacji następujących osób:

1/ dr Huberta Bilewicza

2/ dr Małgorzatę Cackowską

3/ prof. Marka Hartmana


Podpis fundatora:

Marek Wołodźko