AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy nowy projekt! Będzie to RHIZOME - Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej i Dizajnu Partycypacyjnego, realizowany we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. RHIZOME będzie miejscem poświęconym zagadnieniom sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego obecnym w kulturze współczesnej od lat 90. XX wieku a także projektom w stosunku do nich prekursorskim, zainicjowanym w latach 70., pomijanym w głównym nurcie opisu historii sztuki. Działania podejmowane przez RHIZOME mają zapobiec powstaniu luki badawczej dotyczącej wspomnianego obszaru. Będziemy dokumentować projekty już wcielone w życie, prowadzić badania, realizować akcje edukacyjne, wydawnicze i twórcze oraz sieciować inicjatywy i instytucje zajmujące się wspomnianym obszarem.

We initiate a new project! It will be RHIZOME - Center for Participatory Art and Participatory Design, implemented in cooperation with the City Culture Institute in Gdańsk. RHIZOME will be a place devoted to the issues of participatory art and participatory design present in contemporary culture since the 1990s, as well as to projects precursor in relation to them, initiated in 1970s, overlooked in the mainstream of the description of art history.  Activities undertaken by RHIZOME are to prevent a research gap regarding this sphere. We will document projects already realized, carry out research, educational, publishing and creative campaigns, and network initiatives and institutions dealing with these phenomena.


..........................................................................................................................................................................................................................................................


10.04.2019, ksiągarnia Sztuka Wyboru, Gdańsk

Panel dyskusyjny na temat książki Tarzycjusza Bulińskiego "Szkoła w amazońskiej puszczy. Formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych Amazonii: na przykładzie Indian E’ñepá z Wenezueli", 2018, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka jako pierwsza w Polsce ukazuje zjawisko funkcjonowania szkoły wśród ludów tubylczych Amazonii. Autor przedstawia w niej szkołę jako zespół codziennych, cielesnych praktyk kulturowych, dzięki którym społeczności tubylcze osiągają cele wyznaczone przez ramy ich obrazu świata.
Moderator panelu: dr Jarosław Jendza
Paneliści: prof. Tomasz Szkudlarek, dr Piotr Stańczyk, mgr Paweł Chyc
Panelowi towarzyszyła wystawa zdjęć Indian E’ñepá autorstwa Tarzycjusza Bulińskiego i wystawa artefaktów amazońskich pt. "Mit i splot" autorstwa Marka Wołodźko.
Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Sztuką Wyboru.
Discussion panel on the book by Tarzycjusz Buliński "School in the Amazon rainforest. Forms and significance of education in indigenous communities of the Amazon: on the example of Indian E'ñepá from Venezuela ", 2018, Gdańsk: Publisher of the University of Gdańsk
The book as the first in Poland shows the phenomenon of school functioning among indigenous peoples of the Amazon. The author presents the school as a team of everyday, bodily cultural practices, thanks to which indigenous communities achieve goals set by the frames of their world image.
Panel moderator: dr Jarosław Jendza
Panelists: prof. Tomasz Szkudlarek, dr Piotr Stańczyk, Paweł Chyc, MA.

The panel was accompanied by an exhibition of photos of Indian E'ñepá by Tarzycjusz Buliński and an exhibition of Amazon artifacts titled "Myth and weave" by Marek Wołodźko. The meeting was organized in cooperation with Sztuka Wyboru.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

06-09.07.2018, Gdańsk

Projekt "Miasto - pamięć - dialog"

Przygotowany we współpracy z Think Tank Transbaltic i Duńskim Instytutem Kultury projekt polega na wspólnej realizacji szeregu działań w przestrzeni publicznej, opartych na metodach partycypacyjnej sztuki i partycypacyjnego dizajnu. Będą one miały formę prezentacji, warsztatów, wystaw i akcji artystycznych, w tym zbierania historii gości V Światowego Zjazdu Gdańszczan. Dotyczyć będą problemu indywidualnej pamięci mieszkańców i dialogu jako narzędzi kształtowania mentalnej i fizycznej przestrzeni Gdańska. Ich celem jest poszukiwanie takiej formuły miasta, w których każdy będzie się czuł mile widziany. W projekcie wezmą udział badacze, artyści i architekci z Danii, Litwy, Norwegii, Szwecji i Polski. 

Kuratorki: Torun Ekstrand (Szwecja), Agnieszka Wołodźko (Polska)

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Projekt dofinansowano ze środków duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury.

Project "City - Memory - Dialogue"

Prepared in cooperation with Think Tank Transbaltic and the Danish Cultural Institute, the project involves a numer of joint activities in the public space, based on the methods of paricipatory art. and participatory design. They will be held in the form of presentations, workshops and artistic actions, including collection of stories of members of the local community and guests of the 5th World Gdańsk Reunion. They will touch upon the problem of individual remembrance of local residents and dialogue as tools for shaping the mental and the physical space of Gdańsk. They will strive at looking for a formula of the city in which everyone will find their place and feel welcome. Researchers, artists and architects from Denmark, Lithuania, Norway, Sweden and Poland will take part in the project.

Curators: Torun Ekstrand (Sweden), Agnieszka Wołodźko (Poland)


program_FB-1jpg

program_FB-2 1jpg


.............................................................................................................................................................................................................................................

30.10.2017 | księgarnia Sztuka Wyboru, Gdańsk

Promocja ksiązki "Spotkania i mikroutopie. Sztuka partycypacyjna w Skandynawii".

"Spotkania i mikroutopie. Sztuka partycypacyjna w Skandynawii" (Encounters and Microutopias. Participatory Art in Scandinavia) - book promotion.

...............................................................................................................................................................................................................................................

20.10.2017
Publikacja ksiązki: Agnieszka Wołodźko "Spotkania i mikroutopie. Sztuka partycypacyjna w Skandynawii". Więcej: http://kulturyponadkultura.pl/publikacje
.

Publication of a book: Agnieszka Wołodźko "Spotkania i mikroutopie. Sztuka partycypacyjna w Skandynawii" (Encounters and Microutopias. Participatory Art in Scandinavia). More: http://kulturyponadkultura.pl/publikacje

...............................................................................................................................................................................................................................................

15.09.2017 | Nowogród

Konferencja "Ojcowie założyciele polskich muzeów na wolnym powietrzu. W 90. rocznicę otwarcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie". Marek Wołodźko, referat: "Czy czas >ojców założycieli< już minął? O idei utworzenia na Warmii i Mazurach muzeum na otwartym powietrzu Indian Bora z Amazonii peruwiańskiej".
Conference "Fathers founders of Polish museums in the open air. On the 90th anniversary of the opening of the Kurpie Open Air Museum of Adam Chętnik in Nowogród ". Marek Wołodźko, presentation: "Is the time of the >founding fathers< already gone? About the idea of establishing an open-air museum of Bora Indians from the Peruvian Amazon
 in the Warmia and Masuria".
...............................................................................................................................................................................................................................................

18.04.2017 | Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, Długi Targ 39/40

Początek realizacji projektu Interdyscyplinarne Konwersatorium "Twarzą w twarz". Więcej: http://kulturyponadkultura.pl/projekty.

Start of implementation of a project Interdyscyplinary Conversatorium "Face to Face". More: http://kulturyponadkultura.pl/projekty.

...............................................................................................................................................................................................................................................

1-2.11.2016 | Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku 
Warsztaty "Podróż do wspaniałych i niezwykłych Indian Amazonii", prowadzenie: Marek Wołodźko

Workshop: "Travel to wonderful and unusual native Americans of Amazonia",conducting: Marek Wołodźko

...............................................................................................................................................................................................................................................

26-27.11.2016 | Warszawa
I Kongres Latynoamerykanistyczny 
im. Ignacego Domeyki Polskiego Towarzystwa Studiów latynoamerykanistycznych "Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej".

Marek Wolodźko, referat ">Wojna i pokój< a bliskość personalna i pokrewienstwo wśród Bora w północno-wschodniej Amazonii peruwianskiej".

I Latin American Congress of the name of Ignacy Domeyko of the Polish Association of Latin American Studies "Disputies on war: Polish research on conflicts in Latin America".

Marek Wołodźko, paper ">War and peace< and personal closeness and kinship among Bora in the Northeastern Peruvian Amazon".

...............................................................................................................................................................................................................................................

9-10.11.2016 | Kopenhaga

Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach "European Cultural Values in Flux - Past, present, Future" zorganizowanych przez Think Tank Transbaltic. Było to spotkanie przedstawicieli europejskich instytucji badawczych i kulturalnych, mające na celu wypracowanie założeń planowanego wspólnego projektu o charakterze interdyscyplinarnym.

Participation in an international workshop "European Cultural Values in Flux - Past, Present, Future" organized by Think Tank Transbaltic. It was a meeting of representatives of European research and cultural institutions, aimed at working out assumptions of a planned joint interdisciplinary project.
...............................................................................................................................................................................................................................................

9-11.09.2016 | Gdańsk
Uczestnictwo w spotkaniu Polskiej Sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

Participation in a meeting of Anna Lindh Foundation Polish Network.