FUNDACJA KULTURY PONAD KULTURĄ // FOUNDATION CULTURES BEYOND CULTURE

O nas / Who we are?

Fundacja "Kultury ponad Kulturą" powstała w 2015 roku. Jej celem jest inicjowanie międzynarodowej współpracy artystycznej, wzmacnianie dialogu międzykulturowego, działanie na rzecz przełamywania stereotypów i uprzedzeń w postrzeganiu innych kultur i obaw związanych z kontaktem z nimi, promocja wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy obywatelami Polski a zamieszkałymi w kraju obcokrajowcami, wzmacnianie postaw pluralistycznych w społeczeństwie oraz organizacja pomocy  humanitarnej na rzecz współczesnych wspólnot etnicznych na świecie.

Fundacja jest członkiem polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

The Foundation "Cultures Beyond Culture" was established in 2015. Its aim is initiating international artistic cooperation, strengthening intercultural dialogue, an action to break down stereotypes and prejudices in the perception of other cultures and concerns in contact with them, to promote mutual understanding and respect between Polish citizens and foreigners – residents of our country, reinforcing pluralistic attitudes in the society and the organization of humanitarian aid to the modern ethnic communities in the world.

The foundation is a member of the Polish network of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures.

Sposoby działania / Methods of action

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: prezentację sztuki współczesnej, sztuki ludowej i etnicznej, organizację spotkań, wykładów, warsztatów promujących wiedzę o praktykach kulturowych innych społeczności, działalność wydawniczą i badawczą.

The foundation pursues its objectives through: presentation of contemporary art, folk and ethnic art, organizing meetings, lectures, workshops to promote knowledge on cultural practices of other communities, publishing and research.